page header

Bejelentő vagyok – Bejelentői gyakori kérdések

Az alábbi kérdések a panaszbejelentői oldalon leggyakrabban felmerült témaköröket érintik:

1. Mit szabályoz a Panasztörvény?

A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (röviden: Panasztörvény) célja, hogy bármely jogsértés vagy érdeksérelem esetén Ön bejelentést tudjon tenni foglalkoztatójával, vagy olyan szervvel / személlyel szemben, akivel Ön munkavégzésre irányuló szerződéses kapcsolatban áll.

2. Kire / kikre vonatkozik ez a szabályozás?

A törvény az egyes állami és önkormányzati szervek mellett az olyan foglalkoztatók számára teszi kötelezővé a panaszbejelentőrendszer működtetését, akik legalább 50 főt foglalkoztatnak.

3. Mi az a bejelentés?

A bejelentés valamilyen bármilyen jogellenes, jogellenesnek vélt cselekmény, mulasztás, visszaélés vagy Önt ért érdeksérelem bejelentését jelenti. Ilyen körülményeket észlelhet például munkavégzése közben, a munkavégzés befejeztével, valamint akár informális események során is.

4. Ki lehet bejelentő?

Ön akkor tehet bejelentést, ha az adott foglalkoztatónál dolgozik, nála dolgozott, vagy a foglalkoztatónál kíván dolgozni és ennek érdekében felvételi eljárása van folyamatban. Emellett akkor is tehet bejelentést, ha a foglalkoztatóval valamilyen egyéb kapcsolatban áll például annak beszállítója, alvállalkozója, gyakornoka. Tehát minden esetben szükséges, hogy valamilyen foglalkoztatásra irányuló jogviszony álljon Ön és foglalkoztatója között.

5. Ki minősül rosszhiszemű bejelentőnek? Milyen következményei vannak a valótlan, hamis bejelentésnek?

Amennyiben kiderül, hogy Ön valótlan, hamis információkat szolgáltatott a bejelentés során, abban az esetben a bejelentés kivizsgálása mellőzhető és az ügy befejezhető. Abban az esetben, ha a bejelentett valótlan információk bűncselekmény vagy szabálysértést valósítanak meg, valamint másnak jogellenesen kárt okoznak, a kivizsgálásra jogosult szerv / személy intézkedik a szükséges eljárás megindításáról.

6. Milyen módon tehető bejelentés?

Bejelentés írásban vagy szóban tehető. Legtöbb esetben ez e-mail formájában vagy pedig belső visszaélés-bejelentési rendszeren keresztül lehetséges. Cégünk egy olyan belső visszaélés-bejelentési szolgáltat vállalkozásoknak, amely, mint egy weboldalba beépülő modul közvetlenül és egyszerűen elérhető a bejelentők számára. Amennyiben az Ön foglalkoztatója a partnerünk, ide kattintva könnyen elérheti foglalkoztatójának a panaszbejelentésre szolgáló oldalát. A foglalkoztatójának weboldalán megtalálható visszaélés-bejelentési rendszeren túl lehetősége van továbbá telefonon keresztül is bejelentést tenni az alábbi telefonszámon: +3619988360

7. Mikor tehető bejelentés? Milyen határidőket kell a bejelentőnek betartania?

A bejelentés előterjesztésére a törvény szigorú határidőt szab. Amennyiben Ön észlel / tudomására jut olyan körülmény, amely megalapozza a bejelentést, a tudomásra jutástól számított 6 hónapja van annak megtételére. A körülmény tényleges bekövetkezésétől számított 1 éven túl viszont nincsen lehetőség a bejelentés kivizsgálására.

8. Név nélkül is tehető bejelentés? Miben különbözik az eljárás a név nélküli bejelentés és a névvel ellátott bejelentés esetén?

A bejelentéseket névvel ellátva vagy név nélkül is be lehet nyújtani. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a törvény alapján a név nélkül tett bejelentések kivizsgálása mellőzhető. Ez alól csak az képez kivételt, ha a bejelentés valamilyen súlyos jogsértésre vagy érdeksérelemre vonatkozik. Amennyiben Ön a bejelentés során személyes adatait is megadja – mely által Önnel kapcsolatot tudunk tartani – abban az esetben lényegesen csökken azon esetek száma, amikor mellőzni szükséges a bejelentés kivizsgálását. A kivizsgálás ugyanis ebben az esetben csak a törvényben meghatározott feltételek esetén mellőzhető, például ugyanazon bejelentő által, ugyanazon jogsértéssel kapcsolatos bejelentés, vagy határidőn túl beérkező bejelentés esetén.

9. Mi történik a bejelentő által tett bejelentéssel?

Amennyiben Ön bejelentést tett, annak beérkezéséről a benyújtást követő 7 napon belül tájékoztatást fog kapni. A vizsgálatot egy olyan szerv / személy folytatja le, aki az ügyben teljesen pártatlan. A vizsgálat során feltárnak minden olyan körülményt, amely összefüggésben áll az Ön által tett bejelentéssel és ezek eredményétől függően kerül lezárásra az ügy.

Versenytársainktól eltérően cégünk nem csupán a belső visszaélés-bejelentési rendszer üzemeltetését, valamint a bejelentések becsatornázását végzi, hanem ezek mellett ellátja a bejelentővédelmi kötelezettségeket, valamint a bejelentések kivizsgálását. A vizsgálat lefolytatása egy ügyvédi iroda bevonásával történik, ahol magas szakmai színvonalon tesznek eleget a bejelentett körülmények kivizsgálásának. A vizsgálat lefolytatását követően az ügyet lezárjuk, és annak kimeneteléről mind Önt - mint bejelentőt – mind pedig partnerünket tájékoztatjuk.

10. Mennyi ideig tart a bejelentés kivizsgálása?

A bejelentést a lehető leggyorsabban, de legkésőbb annak beérkezésétől számított 30 napon belül ki kell vizsgálni. Amennyiben a vizsgálat lefolytatása előreláthatóan ennél hosszabb időt vesz igénybe, a vizsgálatot folytató szerv / személy köteles annak várható idejéről Önt, mint bejelentőt írásban tájékoztatni. A vizsgálat véghatárideje a beérkezéstől számított 3 hónap lehet.

11. Ki vizsgálhatja ki a bejelentett körülményeket?

A bejelentést a foglalkoztató szervezetrendszerén belül egy független és pártatlan személy vizsgálhatja ki, emellett megbízható ennek elvégzésével egy külső szerv vagy bejelentővédelmi ügyvéd is. Ezen külső szereplőkre a törvény további összeférhetetlenségi feltételeket állapít meg.

Cégünk arra szerződik vállalkozásokkal, hogy mint külső szereplő teljesítse a belső visszaélés-bejelentési rendszer üzemeltetésével, a bejelentővédelemmel, valamint a bejelentések kivizsgálásával kapcsolatos kötelezettségeket. Amennyiben az Ön foglalkoztatója a mi partnerünk, úgy az Ön által tett bejelentést cégünk fogadja, és rajtunk keresztül egy ügyvédi iroda – mint bejelentővédelmi ügyvéd – vizsgálja ki azt.

12. Mit jelent a bejelentővédelem?

A bejelentő számára a törvény védelmet biztosít, így védelem illeti meg Önt, mint bejelentőt, ha az információ / körülmény a törvény mellékleteiben meghatározott európai uniós szabályok, vagy azokkal összefüggő jogszabályok hatálya alá tartozik. Ilyennek tekinthetők a pénzügyi szolgáltatások, a közbeszerzési eljárások, közegészségügyi szolgáltatások, fogyasztóvédelmi és élelmiszerbiztonsági eljárások. Abban az esetben is megilleti Önt a védelem, hogyha alapos okkal feltételezte, hogy az információ ilyen szabályok hatálya alá tartozik.

13. Milyen segítségben / támogatásban részesülhet a bejelentő?

A törvény alapján Önt, mint bejelentőt megilletik a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvényben meghatározott támogatások, amennyiben az azokhoz kapcsolódó feltételek fennállnak. Így megilleti Önt:

 • a jogi segítő igénybevétele, melyet az állam előlegez meg és esetenként átvállalja annak költségeit,
 • jogi szolgáltatások nyújtása a jogi segítő által,
 • per esetében pártfogó ügyvéd által nyújtott segítség,
 • vádemelés esetén védő kirendelésére.

14. Mikor nem részesül a bejelentő védelemben?

A védelem abban az esetben nem illeti meg Önt, ha:

 • a bejelentéssel összefüggésben a minősített adatok védelmére vonatkozó szabályokat megszegi,
 • orvosi titokra, ügyvédi titokra vonatkozó szabályokat megszegi,
 • egyházi személy vagy vallási vezetővel kapcsolatos titoktartási kötelezettségének nem tesz eleget,
 • bírói ítélkezéssel kapcsolatban törvény által védett titok védelmére vonatkozó szabályokat megszegi,
 • egyes rendvédelmi szervek, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal állományának tagjaként ezen szervekre irányadó szabályokat megszegi.

15. Milyen eredménye lehet bejelentés kivizsgálásának?

A bejelentés kivizsgálásának alapvetően három kimenetele lehet:

 • a bejelentés hamis vagy valótlan információkon alapult, vagy határidőn túl került benyújtásra, mely esetekben a vizsgálat lefolytatását mellőzi,
 • a bejelentés nem bizonyult alaposnak, ezért a vizsgálatot megszünteti,
 • a bejelentés alaposnak bizonyul, ezért gondoskodik a törvényben meghatározottak teljesítéséről.

16. Mi történik, ha a bejelentés alapos?

Amennyiben a bejelentés alapos volt, a vizsgálatot lefolytató szerv / személy gondoskodik:

 • a jogszerű állapot helyreállításáról, illetve az adott esetben szükséges intézkedések megtételéről,
 • a feltárt hibák okainak megszüntetéséről,
 • okozott sérelem orvoslásáról,
 • indokolt esetben a felelősségre vonás megkezdéséről (esetlegesen más eljárás megindításáról).

17. Érheti-e a bejelentőt vagy rá tekintettel mást (például hozzátartozót, munkatársat) hátrány a bejelentése miatt?

Önt, mint bejelentőt, valamint Önre nézve mást főszabály szerint hátrány nem érheti a bejelentés megtétele miatt. Ez alól kivétel, amennyiben hamis vagy valótlan információt közöl és emiatt bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmények merülnek fel, valamint, ha a valótlan bejelentéssel másnak jogellenesen kárt okoz. Ezekben az esetekben a vizsgálatot lefolytató személy kezdeményezi a szükséges eljárás lefolytatását.

18. Ki jogosult a bejelentő adatainak megismerésére?

Amennyiben Ön bejelentést tett, úgy személyes adatainak kezelése zártan történik. Azok megismerésére csak a vizsgálatot lefolytató szerv / személy válik jogosulttá, minden egyéb esetben adatai csak az Ön hozzájárulásával hozhatók nyilvánosságra. A cégünk által végzett adatkezeléssel összefüggésben bővebb tájékoztatót az Adatvédelmi szabályzat fül alatt talál.

19. Honnan kap információt a bejelentő az eset kivizsgálásának állásáról?

Miután Ön bejelentést tett, az eljárást lefolytató szerv / személy köteles legkésőbb 7 napon belül egy visszaigazolást küldeni a bejelentés beérkezéséről. Ezt követően az eljárás során az eljáró szerv / személy Önnel folyamatosan kapcsolatot tart, így írásban tájékoztatja Önt többek között arról, ha a vizsgálat hosszabb ideig tart, mint a törvényi 30 nap, amennyiben a vizsgálat lefolytatását mellőzik, valamint magáról a vizsgálat eredményéről is.